PRZEGLĄDY 

GAŚNIC I HYDRANTÓW


UWAGA: USŁUGI ŚWIADCZYMY TYLKO DLA FIRM


Podstawową rolą podręcznego sprzętu gaśniczego jest gaszenie pożarów w pierwszej fazie ich powstania, czyli jeszcze w zarodku. Aby tak się stało, każdy budynek i teren użyteczności publicznej powinien być wyposażony w odpowiednie i sprawne gaśnice. Gaśnica jest jednym z najprostszych urządzeń gaśniczych, które w praktyce każdy może obsłużyć .

Przeglądy (legalizacja) gaśnic:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) przegląd (legalizacja) gaśnic powinien być wykonywany co najmniej raz w roku.

Wykonanie przeglądu potwierdzane jest odpowiednią kontrolką umieszczoną na gaśnicy, informującą o dacie wykonania przeglądu oraz terminie kolejnego przeglądu gaśnicy.

W większości typów gaśnic regułą jest również raz na 5 lat konieczność wymiany znajdującego się w nich środka gaśniczego. 


KOSZT PRZEGLĄDU GAŚNICY: 12 zł netto / 1 szt.
WYCENA NAPRAWY GAŚNICY UZGADNIANIA W ZALEŻNOŚCI OD NAPRAWY


Przeglądy hydrantów :

Zgodnie z obowiązującymi przepisami hydranty wewnętrzne, zawory hydrantowe oraz hydranty zewnętrzne zalicza się do urządzeń przeciwpożarowych, czyli urządzeń , które służą do zapobiegania powstaniu pożaru lub ograniczania jego skutków

 

Coroczny przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych.

Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności:

 • sprawdzenie stanu technicznego i działania wszystkich elementów składowych;
 • weryfikacja oznakowania oraz instrukcji obsługi;
 • dokonanie pomiaru ciśnienia oraz wydajności;
 • oznakowanie etykietą „SPRAWDZONY” wraz z datą następnej kontroli lub w przypadku, kiedy konieczne są poważniejsze naprawy etykietą „USZKODZONY” (natychmiast informujemy o tym fakcie użytkownika lub właściciela);
 • wystawienie „protokołu badania ciśnienia i wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji”.

KOSZT PRZEGLĄDU HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO: 80 zł netto / 1 szt.
wycena naprawy hydrantu będzie uzgadniana indywidualnie

 Próby ciśnieniowe węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych.

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.


KOSZT PRÓBY CIŚNIENIOWEJ WĘŻA HYDRANTOWEGO: 60 zł netto / 1 szt.


 Coroczny przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów zewnętrznych.

Hydranty zewnętrzne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności:

 • oględziny zewnętrzne hydrantu nadziemnego lub podziemnego;
 • uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantów;
 • sprawdzenie zasuwy hydrantowej;
 • dokonanie pomiaru ciśnienia hydrostatycznego i wydajności;
 • sprawdzenie skuteczności odwodnienia;
 • wystawienie „protokołu badania ciśnienia i wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji”.
KOSZT PRZEGLĄDU HYDRANTU ZEWNĘTRZNEGO: 100 zł netto / 1 szt.